Magazine wordt geladen…
  • Slide 1

    Financiële kaders

    Het Waterbeheerprogramma voeren we uit binnen het vastgestelde financiële kader van de meerjarenraming. De verwachte uitgaven in de planperiode 2022-2027 komen uit op ruim € 1,7 miljard euro bruto. De verwachte inkomsten uit cofinanciering van derden zijn begroot op zo’n € 0,5 miljard euro. Daardoor komt ongeveer € 1,2 miljard euro netto voor rekening van het waterschap (te betalen uit belastingopbrengsten).

    In de meerjarenraming 2020-2025 is al rekening gehouden met deze bedragen en ook met de effecten op de hoogte van de waterschapsheffingen. Dit Waterbeheerprogramma leidt dus niet tot extra lastenstijging. Op basis van de huidige inzichten verwachten we voor de jaren ná 2025 geen significante afwijkingen.

Home
7. Financiele kaders
Hoofdstukken