Magazine wordt geladen…
 • 6. Zuiveren en
  waterketen

  • Onze speerpunten
  • Werken aan zuiveren in de periode tot en met 2027
  • Ons werk in de praktijk
 • Slide 1

  Zuiveren rioolwater en grondstoffen terugwinnen en hergebruiken

  Om de KRW-doelen niet in de weg te staan, gaan we voor een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties de verwijdering van stikstof en fosfor verbeteren. We onderzoeken het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreiniging. Net zo belangrijk is dat we meer inzicht en grip krijgen op het afvalwater dat op de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt aangeboden, het influent. Verder werken we in deze planperiode aan een energieneutraal waterschap en vergaande circulariteit, waarbij we ons inzetten om de benodigde financiële dekking te regelen.

  Onze speerpunten:


  • Rioolwaterzuiveringen dragen bij aan KRW-doelbereik
  • Onderzoek verwijderen medicijnresten
  • Grip op influent
  • Energieneutraal en circulair waterschap

  Bekijk de kaart met maatregelen
 • Zuiveren met uitleg over medicijnresten

 • Werken aan zuiveren in de periode tot en met 2027

  • We maken van ongezuiverd water weer bruikbaar water
  • We maken het zuiveren energieneutraal en circulair
  • We zoeken naar innovatieve vormen van samenwerking

  Bekijk de kaart met de maatregelen
 • We maken van ongezuiverd water
  weer bruikbaar water

  • De mate van zuiveren bepalen we in een gebiedsgerichte aanpak
  • We onderzoeken de aanpak van 'probleemstoffen'
  • Voor medicijnresten zetten we in op bronaanpak en zuiveren
  • We maken afname afspraken met gemeenten
  • We krijgen zicht op de herkomst en samenstelling van het rioolwater
  • We plaatsen in principe alleen nog modulaire zuiveringssystemen
  • We bevorderen bewust rioolgebruik

  De mate van zuiveren bepalen we in een gebiedsgerichte aanpak

  Per gebied weten we de oorzaken van de waterkwaliteitsproblemen en welke maatregelen nodig zijn om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Met de betrokken partners in het gebied kiezen we een pakket maatregelen dat duurzaam is, voldoende bijdraagt aan de KRW-doelen en betaalbaar is. Op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen we stikstof en fosfor tot minimaal het niveau dat is afgesproken in het Limburgse effluentbeleid (LEB). Dit niveau verschilt per installatie en is afgestemd op de KRW-doelen.

  We onderzoeken de aanpak van 'probleemstoffen'

  Probleemstoffen zijn zware metalen en opkomende stoffen zoals medicijnresten, nanodeeltjes, hormoonverstorende stoffen, PFAS en (micro)plastics. Voor deze microverontreinigingen bestaan er nog geen normen. In binnen- en buitenland loopt veel onderzoek naar de schadelijkheid van stoffen, naar normstelling en naar technieken om ze te verwijderen. Deze volgen we en we doen mee.

  Voor medicijnresten zetten we in op bronaanpak en zuiveren

  Voor de bronaanpak van medicijnen nemen we deel aan het Farmaco-Technologisch Overleg (FTO) met apothekers en werken samen met het Academisch Ziekenhuis Maastricht. We weten dat alleen bronaanpak nooit voldoende zal zijn, want mensen blijven medicijnen nodig hebben. Daarom zetten we ook in op aanvullende zuivering op bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarvoor gebruiken we de resultaten van een pilot op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld en pilots elders in het land. Verder gaan we drie jaar lang uitgebreid monitoren. Op grond van de resultaten wordt besloten op welke rioolwaterzuiveringsinstallaties aanvullende zuivering van medicijnresten en andere micro-verontreinigingen wenselijk, noodzakelijk en haalbaar is.

  We maken afname afspraken met gemeenten

  Met gemeenten zorgen we dat het riool- en transportstelsel optimaal wordt benut. Dit doen we door nieuwe afspraken te maken over de afnamecapaciteiten op de overnamepunten. We ontwikkelen onze centrale regiekamer verder door, om de waterstromen in de keten te sturen.

  We krijgen zicht op de herkomst en samenstelling van het rioolwater

  We stellen samen met gemeenten en provincie een Limburgs influentbeleid op om meer grip te krijgen op indirecte lozingen. Doel is zowel het verbeteren van de werking van de zuiveringen als het beschermen van de waterkwaliteit in de beken. Ook zetten we een meetprogrogramma op om de herkomst van bepaalde verontreinigingen te achterhalen. Tot slot gaan we samenwerken met andere overheden die vergunningen verlenen voor lozingen op de riolering, de indirecte lozingen. We stellen voor om een gezamenlijk toetsingskader ontwikkelen. De handhavingspartners gaan in overleg met bedrijven om te kijken naar kansen om hun lozing te verminderen of zelfs te beëindigen.

  We plaatsen in principe alleen nog modulaire zuiveringssystemen

  Om flexibel te kunnen zijn hebben we Verdygo ontwikkeld, een modulair zuiveringsconcept. Bij uitbreiding of aanpassingen van de bestaande infrastructuur wordt dit concept toegepast. Modulaire systemen maken het ook mogelijk om op nieuwe locaties te gaan zuiveren, bijvoorbeeld dichter bij de bron van het rioolwater of op een plek waar vraag is naar gezuiverd water. In de planperiode ontwikkelen we een visie op centrale en decentrale zuiveringen en onze rol daarin.

  We bevorderen bewust rioolgebruik

  We geven samen met gemeenten voorlichting over hoe inwoners en bedrijven zelf kunnen voorkomen dat rioolwater wordt vervuild met ongewenste stoffen zoals vochtige doekjes, mondkapjes, frituurvet en geneesmiddelen. Ook willen we zo min mogelijk lozingen van ‘schoon’ water op de riolering, zoals regenwater, insijpelend grondwater, drainagewater en de leegloop van regenwaterbuffers.

 • We maken het zuiveren energieneutraal en circulair

  • We zuiveren energieneutraal en verminderen de uitstoot van broeikasgassen
  • We zijn volledig circulair in 2050
  • We onderzoeken nuttige toepassingen voor gezuiverd water

  We zuiveren energieneutraal en verminderen de uitstoot van broeikasgassen

  De belangrijkste maatregelen zijn energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie. Besparen doen we door optimalisaties in de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties en transportriolen, maar ook door bij nieuwbouw voor technieken te kiezen met een goede verhouding tussen zuiveringsrendement en energieverbruik. Zelf duurzame energie opwekken, doen we met het vergisten van het zuiveringsslib, met de waterkrachtcentrale in de ECI en met zonnepanelen op gebouwen en bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. We onderzoeken initiatieven om energie te winnen uit oppervlaktewater, rioolwater en gezuiverd water. Het kan daarbij gaan om warmte-, koude- of stromingsenergie.

  We zijn volledig circulair in 2050

  Dit doen we door alle grondstoffen te hergebruiken, door zo veel mogelijk gebruikte grondstoffen in te kopen en door waarde te creëren. Zo wordt zuiveringsslib eerst vergist om energie op te wekken en gaat de rest naar de cementindustrie als brandstof en vulstof.

  We onderzoeken nuttige toepassingen voor gezuiverd water

  We onderzoeken kansen om gezuiverd water in te zetten in landbouw, industrie of natuurgebieden en passen dit toe waar dit kansrijk is. Uiteraard moet dit verantwoord gebeuren en passen binnen de wetgeving.

 • We zoeken naar innovatieve vormen van samenwerking

  • We voeren taken uit voor gemeenten en bedrijven
  • We werken samen in plannen voor de waterketen
  • We onderzoeken samen nieuwe concepten

  We voeren taken uit voor
  gemeenten en bedrijven

  Voor verschillende gemeenten verzorgen we het grondwatermeetnet en het beheer en onderhoud van rioolgemalen en individuele zuiveringen (IBA’s) bij panden zonder riolering. Ook kunnen gemeentelijke systemen worden gekoppeld aan onze centrale regiekamer. Voor de komende periode breiden we deze samenwerking verder uit.

  We werken samen in plannen voor de waterketen

  Per regio maken we met gemeenten integrale waterketenplannen om beleid, investeringen en vraag en aanbod van rioolwater nog beter op elkaar af te stemmen. We adviseren bij het opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen en zorgen dat deze zijn afgestemd met onze eigen projecten. We informeren elkaar over de voortgang.

  We onderzoeken samen nieuwe concepten

  Samen met gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken we voortdurend aan (innovatieve) oplossingen en technologieën voor verdergaande optimalisaties. Voorbeelden zijn waterloze toiletten en het lokaal zuiveren per wijk of woning. Dit spaart transport via een leiding uit en houdt het water in het gebied. Een stapje verder gaat het nul-waterconcept. Dat is een gesloten waterkringloop waarin drinkwater wordt gemaakt.

Home
6. Zuiveren en waterketen
Hoofdstukken