Magazine wordt geladen…
 • 3.Hoogwaterbescherming
  Maasvallei

  • Onze speerpunten
  • Werken aan hoogwater-bescherming in de periode tot en met 2027
  • Ons werk in de praktijk
 • Slide 1

  Bescherming tegen overstromingen
  vanuit de Maas

  We zijn bezig met een enorme opgave om de inwoners van de Maasvallei te beschermen. We hebben een kleine 200 kilometer waterkering. Daarvan voldoet een groot deel nog niet aan de geldende normen. In de periode tot 2050 worden deze versterkt. Bovendien moeten we onze waterkeringen voorbereiden op steeds hogere rivierafvoeren als gevolg van de klimaat-verandering. De waterkeringen moeten ook beheerd en onderhouden worden. Het geheel van aanleggen, onderhouden, beoordelen en versterken is een uitdaging voor het waterschap maar ook een complexe ruimtelijke opgave voor het hele Maasvallei. Dit geldt zeker voor de locaties waar voor rivierverruiming wordt gekozen.

  Onze speerpunten:


  • De lopende dijkversterkingsprojecten voortvarend doorzetten
  • Komen tot een stabiel en cyclisch programma van beoordelen en versterken tot 2050
  • Beheer en onderhoud waterkeringen optimaliseren
 • Werken aan hoogwaterbescherming in de periode tot en met 2027

  • We inspecteren, beheren en onderhouden de waterkeringen
  • We beoordelen de veiligheid van de waterkeringen
  • We versterken waterkeringen langs de Maas

  Bekijk de kaart met maatregelen
 • We inspecteren, beheren en onderhouden de waterkeringen

  • We hebben alle onderdelen van de zorgplicht goed geregeld
  • We onderhouden voor sterke waterkeringen met een hoge biodiversiteit
  • We inspecteren de waterkeringen planmatig

  We hebben alle onderdelen
  van de zorgplicht goed geregeld

  Het beheer van onze waterkeringen doen we volgens de richtlijnen van het Rijk. Deze zogenaamde zorgplicht bevat praktische leidraden voor inspecteren en onderhouden. Ook zijn eisen gesteld aan de manier van gegevensbeheer en rapportage. Daarmee kan de landelijke toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) onze werkwijze controleren. Op deze manier leggen we verantwoording af over het beheer en onderhoud van ons totale areaal.

  We onderhouden voor sterke waterkeringen met een hoge biodiversiteit

  We houden het waterkerend vermogen van onze waterkeringen in stand. Voor de groene waterkeringen zorgen we voor een begroeiing die de toplaag optimaal beschermt als er water tegen staat, langs stroomt of overslaat. Een goed doorwortelde en kruidenrijke grasmat is belangrijk voor de sterkte van de waterkering. Veel kruiden in het gras levert meteen ook bloemrijke waterkeringen op. Veiligheid en biodiversiteit gaan hand in hand.

  We inspecteren de
  waterkeringen planmatig

  Een belangrijk onderdeel van de zorgplicht is het instandhoudingsplan. In de planperiode vormen we dit om naar assetmanagementplannen voor waterkeringen, kunstwerken in waterkeringen en voor calamiteiten en werkmateriaal. Daarin staat hoe en hoe vaak we de onderdelen controleren: we inspecteren risicogestuurd. Nieuw zijn de innovatieve constructies zoals glazen wanden en steilranddijken.

 • We beoordelen de veiligheid van de waterkeringen

  • We voeren de wettelijke beoordeling van waterkeringen uit
  • We melden de afgekeurde waterkeringen aan als te verbeteren
  • We maken een plan voor de regionale en overige keringen

  We voeren de wettelijke
  beoordeling van waterkeringen uit

  Met de zogenaamde wettelijke beoordeling bepalen we of de waterkeringen voldoen aan de door het rijk gestelde normen en eisen qua hoogte en sterkte. In 2022 sluiten we de eerste ronde af en rapporteren aan het Rijk.

  We melden de afgekeurde waterkeringen aan
  als te verbeteren

  Afgekeurde waterkeringen brengen we in als ‘te verbeteren’ in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Rijk prioriteert en bepaalt wanneer er geld beschikbaar komt.

  We maken een plan voor de regionale en overige keringen

  Voor de overige waterkeringen langs watergangen en buffers, bepalen we welke we op de legger zetten. Tegelijk bepalen we de wijze van beoordelen, beheren en onderhouden. Voor de regionale kering Oolderveste bepalen we met de provincie hoe beoordeeld moet worden en door wie.

 • We versterken waterkeringen langs de Maas

  • Ruimte voor de rivier waar dat kan en waterkeringen waar dat
   moet
  • We versterken onze waterkeringen in een cyclisch programma
  • We werken sober en doelmatig met oog voor ruimtelijke
   kwaliteit

  Ruimte voor de rivier waar dat kan en waterkeringen waar dat moet

  Beschermen tegen Maashoogwater kan door het water tegen te houden met waterkeringen, door de rivier juist ruimte te geven of door een combinatie van beide. Rivierverruiming verlaagt de waterstanden, waardoor dijken lager kunnen. Deze afweging wordt niet door Waterschap Limburg gemaakt. Het Rijk bepaalt in het Deltaprogramma samen met de regio de normering en welke gebieden met waterkeringen worden beschermd en waar ‘ruimte voor de rivier’ bij kan dragen aan de hoogwateropgave. Als waterschap participeren we daarin.

  We versterken onze waterkeringen in een cyclisch programma

  In de afgelopen planperiode is ongeveer een derde van de waterkeringen op de destijds gewenste hoogte en sterkte gebracht. In 2017 zijn nieuwe normen vastgesteld. De eerste tranche dijkversterking volgens deze nieuwe norm is opgenomen in het lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma tot en met 2025. Daarna volgt een nieuw programma voor de periode 2026-2035. De laatste tranche projecten wordt in de periode 2036-2050 uitgevoerd.

  We werken sober en
  doelmatig met oog voor ruimtelijke kwaliteit

  Het uitgangspunt is sober en doelmatig. Dit is een randvoorwaarde vanuit het subsidiekader. Waar de lokale situatie om iets extra’s vraagt, onderzoeken we wat mogelijk is. Dan nemen we de tijd om innovatieve en duurzame oplossingen te verkennen. We nodigen onze omgeving uit om met initiatieven rond meervoudig ruimtegebruik te komen en onderzoeken of en hoe wensen kunnen worden meegenomen. Dit doen we alleen als duidelijk is dat voor de eventuele meerkosten zicht is op (co)financiering door anderen. Zo maken we gezamenlijk projecten die niet alleen hoogwaterbescherming bieden, maar ook een eindsituatie opleveren met een goede ruimtelijke kwaliteit.

Home
3. Hoogwaterbescherming Maasvallei
Hoofdstukken