Magazine wordt geladen…
 • 1.Nieuw waterbeheer
  programma
  in een veranderd
  klimaat

  • Boodschap van de dijkgraaf
  • Nieuw waterbeheerprogramma 2022-2027
  • Met de omgeving, voor de omgeving
  • Onze speerpunten
  • Jeugdbestuurder op pad met de dijkgraaf
 • Slide 1

  Een nieuw waterbeheerprogramma voor de periode 2022-2027

  Elke zes jaar leggen waterschappen vast welke aanpak en welke maatregelen op hoofdlijnen nodig zijn om het watersysteem en de waterkeringen op orde te brengen en te houden. Met het voorliggende waterbeheerprogramma (WBP) geeft Waterschap Limburg richting aan het waterbeheer in de periode 2022-2027. Het programma geeft invulling aan het bestuursprogramma uit 2019 en de meerjarenbegroting waarin de koers voor de periode 2021-2025 is uitgezet.

  Uit het bestuursprogramma Verbinden, vernieuwen, versterken 2019-2023:


  De succesfactoren voor veilig, schoon en voldoende water zijn:

  • Verbinding met de omgeving, zodat opgaven vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en integraal worden opgepakt,
  • Innovatie om vanuit vernieuwing en verbetering bij te dragen aan een optimaal, integraal, effectief en veilig waterbeheer,
  • Duurzaamheid om op termijn energieneutraal en circulair te opereren,
  • Samenwerking met alle belanghebbenden,
  • Een wendbare organisatie met versterkte uitvoerings- en innovatiekracht,
  • Kostenbewustzijn, zodat we een betaalbaar waterschap blijven en onze ambities haalbaar zijn.

 • Slide 2

  Met de omgeving, voor de omgeving

  De opgaven rond klimaat en water zijn zo groot en complex dat we ze alleen met gezamenlijke inspanning op kunnen lossen. Daarom hebben we collega-overheden, inwoners, bedrijven en belangenorganisaties gevraagd mee te denken over invulling van dit waterbeheerprogramma en laten reageren tijdens een omgevingsreis door Limburg. Dit werd door alle partijen erg gewaardeerd en er zijn veel waardevolle ideeën en suggesties opgehaald die in dit programma zijn verwerkt. Ook bij de uitvoering van het plan vragen we de omgeving om mee te denken en mee te doen.

  Bekijk hier de video over onze omgevingsreis
 • Opgaven combineren

  We kunnen de opgaven rond wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit niet los van elkaar zien. Maatregelen voor het ene, hebben gevolgen voor het andere. Dit vereist dat alle vraagstukken in samenhang met elkaar (integraal) worden bekeken. Bij elke maatregel bedenken we hoe we andere waterdoelen kunnen koppelen, maar ook met andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, de stikstofopgave, kringlooplandbouw, klimaatmitigatie, biodiversiteitsherstel, verbetering van landbouwbodems, landschapsherstel en recreatie. Omgekeerd kijken we bij projecten van andere overheden of we waterdoelen kunnen inbrengen. Met de provincie verkennen we het combineren van waterdoelen met die voor natuur en stikstof in een opgavegerichte gebiedsaanpak.

  Iedereen is nodig

  Om onze doelen te halen is een forse inspanning nodig, soms met een nieuwe aanpak omdat de oude niet meer voldoende werkt. Bovendien ligt er een grote taak bij bedrijven, inwoners, belangenorganisaties en collega-overheden in binnen- en buitenland. Als waterschap kunnen we maar een deel van de opgave oppakken. Alleen door gezamenlijk de uitdaging aan te gaan, maken we mogelijk dat ook toekomstige generaties zo min mogelijk last hebben van de nadelige effecten van klimaatverandering en goed en veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren in Limburg.

Home
1. Nieuw waterbeheer programma in een veranderd klimaat
Hoofdstukken